:: แนะนำการใช้บทเรียน
รายวิชาการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML รหัส ง30255
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้เพื่อการศึกษา
2. การเรียนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนที่กำหนด
    จึงจะประสบความสำเร็จ
3. ขั้นตอนการเรียน
 1. อ่านคำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เข้าใจ
 2. นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบปรนัย จำนวน 40 ข้อ แล้วบันทึกคะแนนที่ได้ส่งครู
 3. เลือกหน่วยการเรียน เพื่อทำการเรียน ซึ่งแต่ละหน่วยจะปฏิบัติดังนี้
  • 3.3.1 ทำแบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยจำนวน 10 ข้อ
  • 3.3.2 ศึกษาใบความรู้แต่ละหน่วยการเรียน
  • 3.3.3 ปฏิบัติกิจกรรมในใบงานประจำหน่วยการเรียน
  • 3.3.4 ทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วยจำนวน 10 ข้อ
 4. นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบปรนัย จำนวน 40 ข้อ แล้วบันทึกคะแนนที่ได้ส่งครู