:: หน่วยที่ 4 การสร้าง List (รายการ)

การสร้างลิสต์รายการ คือ การนำเสนอข้อมูลในเอกสารแบบจัดเรียงรายการ โดยวิธีนี้จะทำให้ข้อมูลในเอกสารเป็นหัวข้อ เป็นหมวดหมู่ ทำให้การนำเสนอเอกสารเป็นระเบียบ และกระชับมากขึ้น


1. อธิบายเปรียบเทียบลิสต์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้
2. สามารถสร้างลิสต์แบบไม่มีลำดับได้
3. สามารถสร้างลิสต์แบบมีลำดับได้
4. สามารถสร้างลิสต์แบบจำกัดความได้
5. สามารถสร้างลิสต์ซ้อนลิสต์ได้
6. สามารถเลือกใช้ลิสต์รายการที่เหมาะสมกับการนำเสนอ
7. ใฝ่เรียนรู้