:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบฟอร์มป้อนข้อมูล
การสร้างฟอร์มชนิด Text Box
 การสร้างฟอร์มชนิด password
 การสร้างฟอร์มชนิด Check Box
 การสร้างฟอร์มชนิด Radio Button
 การสร้างฟอร์มชนิดแนบ File
 การสร้างฟอร์มชนิด Text Area
 การสร้างฟอร์มชนิด Selection Box
 การสร้างปุ่มชนิด reset และ submit
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม

ฟอร์มบนเว็บเพจ ใช้สำหรับป้อนข้อมูลต่าง ๆ เพื่อถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะถูกใช้เมื่อเราต้องการข้อมูลจากผู้ใช้งานเว็บเพจ ซึ่งจะมีลักษณะ กรอกข้อมูล การเลือกรายจากลิสต์รายการ การเลือกแบบได้หลายตัวเลือก Chack box การเลือกแบบได้ตัวเลือกเดียว Radio Button และการกดปุ่ม


1. อธิบายวิธีการสร้างฟอร์มได้ถูกต้อง
2. สามารถใช้คำสั่งสร้างฟอร์มรับข้อมูลชนิด Text Box ได้
3. สามารถใช้คำสั่งสร้างฟอร์มรับข้อมูลชนิด Password ได้
4. สามารถใช้คำสั่งสร้างฟอร์มรับข้อมูลชนิด Text Area ได้
5. สามารถใช้คำสั่งสร้างฟอร์มรับข้อมูลชนิด Check Box ได้
6. สามารถใช้คำสั่งสร้างฟอร์มรับข้อมูลชนิด Radio Button ได้
7. สามารถใช้คำสั่งสร้างฟอร์มรับข้อมูลชนิดแนบ File ได้
8. สามารถใช้คำสั่งสร้างฟอร์มรับข้อมูลชนิด Selection Box ได้
9. สามารถใช้คำสั่งสร้างปุ่มชนิด reset และ submit ได้
10. มีวินัยแบบฟอร์ม (Form) มักปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปในเว็บเพจ เช่น แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ แบบสอบถาม ฯลฯ โดยลักษณะของฟอร์มจะประกอบด้วยช่องว่างๆ สำหรับให้ผู้ใช้เติมข้อมูล กรอกข้อมูล หรือเลือกตอบคำถามแล้วส่งข้อมูลกลับมายังเจ้าของหรือผู้ดูแลเว็บไซต์