:: แบบทดสอบหลังเรียน
คำชี้แจง
  1. แบบทดสอบมีจำนวน 40 ข้อ
  2. ให้นักเรียนคลิกเลือกหน้าข้อที่ถูกต้อง
  3. คะแนนเต็ม 40 คะแนน
  4. เวลา 40 นาที

1. ปัจจุบัน HTML อยู่ภายใต้องค์กรใด และเป็นผู้พัฒนา?
ก. W3C
ข. WWW
ค. IETF
ง. ICT
2. แท็กคำสั่งใดต่อไปนี้ ที่เขียนอยู่ภายใต้แท็ก <head>?
ก. body
ข. meta
ค. nav
ง. aside
3. แท็กใดที่ไม่มีอยู่ใน HTML4?
ก. body
ข. meta
ค. header
ง. title
4. แท็กใดที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน HTML5?
ก. <font>
ข. <frame>
ค. <center>
ง. <footer>
5. ถ้าเราต้องการดูผลลัพธ์ในการสร้างเว็บเพจด้วย HTML ต้องใช้ข้อใดในการดูผลลัพธ์?
ก. Notepad
ข. Browser
ค. Dreamwaver
ง. www
6. ในการตั้งชื่อไฟล์เว็บเพจ สามารถกำหนดส่วนขยายหรือ นามสกุลไฟล์ว่าอย่างไร ?
ก. .asp
ข. .www
ค. .html
ง. .xhtml
7. ข้อใดคือหน้าที่ของโดเมนเนม ?
ก. ทำหน้าที่ในการจัดสรรไอพีแอดเดรส
ข. ใช้แทนไอพีแอดเดรสเพื่อให้จำได้ง่าย
ค. แปลงโดเมนเนมกลับไปเป็นไอพีแอดเดรส
ง. แบ่งข้อมูลเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อป้องกันการผิดพลาด
8. www.nrru.ac.th เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร?
ก. บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์
ข. องค์กรของรัฐบาล
ค. องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร
ง. สถาบันการศึกษา
9. เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) หมายถึงข้อใด?
ก. ให้บริหารจดทะเบียน DNS
ข. ให้บริการฝากไฟล์เว็บ ฐานข้อมูล ไว้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์
ค. ทำหน้าที่เปลี่ยนชื่อโดนเมนเป็น IP
ง. ถูกทุกข้อ
10.ข้อใดคือส่วนหัวเว็บเพจ?
ก. ส่วนแสดงชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงาน ข้อความอธิบายเว็บไซต์สั้นๆ
ข. ส่วนที่วางโลโก้ของเว็บไซต์
ค. ส่วนที่ใช้สำหรับแสดงเนื้อหา ข้อมูลต่าง ๆ
ง. ส่วนที่แสดงเมนูหลักเพื่อที่จะใช้เป็นส่วนที่เชื่อมโยง
11. เมื่อต้องการขึ้นย่อหน้าใหม่ จะต้องใช้แท็กใด?
ก.<p>
ข. <br>
ค. <h1>
ง. <hr>
12. แท็กใดต่อไปนี้ ใช้สำหรับระบุหมายเหตุลงในเอกสาร HTML?
ก. <span>...</span>
ข. <remark>
ค. <!-- -->
ง. <p>
13. ถ้าต้องกำหนดขนาดตัวอักษร style="font-size:15px;" จะต้องกำหนดไว้ที่แท็กใด?
ก. <titel>...</title>
ข. <span>...</span>
ค. <head>....</head>
ง. <strong>...</strong>
14. ถ้าต้องการกำหนดสีของตัวอักษรให้เป็นสีแดงต้องกำหนด style อย่างไร?
ก. style="red"
ข. style:"color="red"
ค. style="color:red;"
ง. sytle:"red"
15. แอตทริบิวต์ใดที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบสัญลักษณ์ของลิสต์รายการ?
ก. circle
ข. icon
ค. type
ง. disc
16. แท็กใดที่ใช้ในการนิยามหรืออธิบายความหมายของคำศัพท์ใน Defintion Lists?
ก. <dd>
ข. <ol>
ค. <dt>
ง. <dl> 
17. ลิสต์แบบไม่เรียงลำดับ ถ้าไม่กำหนดชนิดของสัญลักษณ์ จะมีค่าเริ่มต้นเป็นแบบใด?
ก. circle
ข. square
ค. disc
ง.triangle
18. ข้อใดคือแท็กในการกำหนดเครื่องหมายนำหน้ารายการเป็นอักษรพิมพ์ใหญ่ทุกรายการ ?
ก. <ol type="A">
ข. <dl type="A">
ค. <ul type="A">
ง. <dtl type="A">
19. ข้อใดไม่ใช่ค่าที่สามารถกำหนดในแอททริบิวท์ align ได้ ?
ก. top
ข. down
ค. left
ง. right
20. ข้อใดเป็นความหมายของการใช้แท็กที่มีรูปแบบดังนี้ ?
    <img hspace="10" src="ชื่อไฟล์ภาพ">
ก. ระยะห่างที่ขอบบนและล่างของภาพมีค่าเท่ากับ 10 พิกเซล
ข. ภาพมีขอบหนาเท่ากับ 10
ค. ระยะห่างที่ขอบทุกด้านของภาพมีค่าเท่ากับ 10 พิกเซล
ง. ระยะห่างที่ขอบซ้ายและขวาของภาพมีค่าเท่ากับ 10 พิกเซล
21. ถ้าเราต้องการแทรกรูปภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหว ควรใช้ภาพชนิดใด?
ก. JPEG
ข. GIF
ค. PNG
ง. TIFF
22. ถ้าต้องการแทรกรูปภาพแล้วกำหนดให้ภาพอยู่ด้านซ้ายของข้อความต้องเลือกข้อใด?
ก. <img src="pic.jpg" align="left">
ข. <img src="pic.jpg" valign="left">
ค. <img src="pic.jpg" halign="left">
ง. <img src="pic.jpg" alt="left">
23. แท็กคำสั่งตามข้อใดต่อไปนี้ ที่นำมาใช้สร้างตาราง?
ก. td
ข. th
ค. table
ง. tr
24. แท็กคำสั่งใดที่ใช้ในการสร้างแถวให้กับตาาง?
ก. td
ข. th
ค. table
ง. tr
25. แท็กใดต่อไปนี้ที่ใช้ในการกำหนดหัวข้อให้กับตาราง ?
ก. th
ข. td
ค. table
ง. tr
26. ถ้าต้องการผสานเซลล์ในแนวตั้ง ต้องใช้แอททริบิวต์ในข้อใด?
ก. rowspan
ข. colspan
ค. cellpandding
ง. cellspacing
27. หากต้องการเชื่อมโยงไปยังจุดเป้าหมายในเว็บเพจเดียวกัน ต้องเลือกข้อใด ?
ก. <a href="jump">ขึ้นข้างบน</a>
ข. <a name="#jump">ขึ้นข้างบน</a>
ค. <a name="jump">ขึ้นข้างบน</a>
ง. <a href="#jump">ขึ้นข้างบน</a>
28. ค่าของ  target ในเอกสาร HTML ที่ใช้สร้างหน้างต่างใหม่ทุกๆ ครั้งเมื่อมีการคลิกที่ลิงค์ คือข้อใด?
ก. _self
ข. _top
ค. _parent
ง. _blank
29. สำหรับเว็บเพจที่มีเนื้อหาจำนวนมาก ที่ต้องเลื่อน Scroll Bar ลงเพื่อดูเนื้อหา ควรใช้การเชื่อมโยงแบบบใด เพื่อให้เชื่อมโยงไปยังหัวข้อนั้น ๆ?
ก. Internal Link
ข. External Link
ค. Intra-Page Link
ง.Targeted
30. ถ้าต้องการสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์ Google ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง?
ก. <a name="www.google.com">Google</a>
ข. <a href="www.google.com">Google</a>
ค. <a name="http://www.google.com>Google</a>
ง. <a href="http://www.google.com">Google</a>
31. ถ้าต้องการสร้างลิงค์เพื่อส่งเมล์ ข้อใดถูกต้อง?
ก. <a href="[email protected]">คลิกส่ง E-mail</a>
ข. <a mail:to="[email protected]">คลิกส่ง E-mail</a>
ค. <a href="mailto:[email protected]">คลิกส่ง E-mail</a>
ง. <a tomail:"[email protected]">คลิกส่ง E-mail</a>
32. ไฟล์นามสกุลใดต่อไปนี้ไม่ใช่ไฟล์วีดีโอ?
ก. .mp3
ข. .mp4
ค. .gov
ง. .mov
33. แอตทริบิวต์ใดใช้กำหนดให้วีดีโอเล่นซ้ำ?
ก. controls
ข. autoplay
ค. preload
ง. loop
34. แอตทริบิวต์ใดใช้กำหนดให้วีดีโอมีเครื่องมือควบคุมการเล่นวีดีโอ?
ก. controls
ข. autoplay
ค. preload
ง. loop
35. ถ้าต้องการแทรกเสียงในเว็บเพจต้องใช้แท็กใด?
ก. <controls>
ข. <sound>
ค. <audio>
ง. <video>
36. หากต้องการสร้างฟอร์มรับข้อมูล เพศ   ด้วยอิลิเมนท์ Input ควรเลือกชนิดแบบใด?
ก. Text Box
ข. Radio
ค. Check Box
ง. Password
37. หากต้องการสร้างฟอร์มรับข้อมูล ชื่อและนามสกุล  ด้วยอิลิเมนท์ Input ควรเลือกชนิดแบบใด?
ก. Text Box
ข. Radio
ค. Check Box
ง. Password
38. หากต้องการสร้างฟอร์มรับข้อมูล ที่อยู่  ควรใช้ฟอร์มรูปแบบใด?
ก. Reset
ข. Text Area
ค. Submit
ง. selection
39. อิลิเมนท์ Input ชนิดใด เมื่อกรอกข้อความลงไปจะไม่สามารถมองเห็นเป็นตัวอักษร?
ก. submit
ข. Text Area
ค. password
ง. file
40. อิลิเมนท์ Input ชนิดใด ใช้ในการแนบไฟล์ชนิดต่างๆ ?
ก. submit
ข. Text Area
ค. password
ง. file