:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 แบบทดสอบก่อนเรียน
รู้จักกับภาพกราฟิกชนิดต่าง ๆ
 การแทรกภาพบนเว็บเพจ
 การใส่ข้อความกำกับภาพ
 การปรับขนาดภาพบนเว็บเพจ
 การจัดรูปภาพร่วมกับข้อความ 
 การใส่ภาพพื้นหลังให้กับเว็บเพจ
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ (Image)

เว็บเพจที่มีเฉพาะข้อมูลตัวอักษรเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ จึงต้องมีการแทรกรูปภาพประกอบเพื่อเสริมความสมบูรณ์ของเนื้อหา และช่วยให้หน้าเว็บเพจมี สีสันสวยงามนาติดตาม กราฟิกที่ใช้สำหรับการสร้างเว็บเพจนั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นชนิด GIF PNG และ JPEG ซึ่งมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป


1. อธิบายภาพกราฟิกชนิดต่างๆ ที่เหมาะกับการสร้างเว็บเพจได้
2. สามารถแทรกภาพในเว็บเพจได้
3. สามารถปรับขนาดรูปภาพให้เหมาะกับหน้าเว็บเพจได้
4. สามารถจัดรูปภาพร่วมกับข้อความให้เหมาะสมได้
5. สามารถนำภาพที่ต้องการมาแสดงเป็นพื้นหลังเว็บได้
6. ใฝ่เรียนรู้