:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 แบบทดสอบก่อนเรียน
รู้จักกับภาพกราฟิกชนิดต่าง ๆ
 การแทรกภาพบนเว็บเพจ
 การใส่ข้อความกำกับภาพ
 การปรับขนาดภาพบนเว็บเพจ
 การจัดรูปภาพร่วมกับข้อความ 
 การใส่ภาพพื้นหลังให้กับเว็บเพจ
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 4 การสร้าง List (รายการ)

คำชี้แจง จงอ่านและปฏิบัติตามคำสั่ง
1. เปิดโปรแกรม Notepead เพื่อใช้เขียนภาษา HTML5
2. เขียนโค๊ด HTML5 เพื่อสร้างเว็บเพจโดยให้มีเนื้อหาและรูปภาพผสมผสานกัน
3. กำหนดรูปภาพให้มีขนาด 150 X 150 หรือตามความเหมาะสม
4. กำหนดตำแหน่งรูปภาพกับข้อความให้เหมาะสมสวยงาม
5. กำหนดพื้นหลังเว็บเพจ โดยใช้ภาพเป็นพื้นหลัง
6. บันทึกไฟล์เว็บเพจโดยตั้งชื่อ image.html