:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 แบบทดสอบก่อนเรียน
รู้จักกับภาพกราฟิกชนิดต่าง ๆ
 การแทรกภาพบนเว็บเพจ
 การใส่ข้อความกำกับภาพ
 การปรับขนาดภาพบนเว็บเพจ
 การจัดรูปภาพร่วมกับข้อความ 
 การใส่ภาพพื้นหลังให้กับเว็บเพจ
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
คำชี้แจง
  1. แบบทดสอบมีจำนวน 10 ข้อ
  2. ให้นักเรียนคลิกเลือกหน้าข้อที่ถูกต้อง
  3. คะแนนเต็ม 10 คะแนน
  4. เวลา 10 นาที

1. ข้อใดคือไฟล์ภาพที่นิยมนำมาใช้บนเว็บเพจมากที่สุด?
ก. GIF และ TIFF
ข. GIF และ JPEG
ค. PSD และ JPEG
ง.  PSD และ TIFF
2. หาต้องการแสดงภาพวิวที่เป็นภาพถ่ายบนเว็บเพจควรแสดงเป็นไฟล์ตามข้อใด?
ก. GIF
ข. TIFF
ค. JPEG
ง. PSD
3. ข้อใดควรระวังในการนำไฟล์ภาพขึ้นใช้งานบนเว็บเพจ?
ก. ขนาดไม่ควรใหญ่จนเกินไป
ข. ตรวจสอบให้ดีก่อนว่าภาพนั้นมีลิขสิทธิ์หรือไม่
ค. ควรเลือกชนิดภาพที่ใช้อย่งเหมาะสม และใช้ภาพเท่าที่จำเป็น
ง. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดไม่ใช่ค่าที่สามารถกำหนดในแอททริบิวท์ align ได้ ?
ก. top
ข. down
ค. left
ง. right
5. ข้อใดเป็นแอททริบิวท์ที่ใช้ในการใส่ข้อความกำกับภาพ?
ก. alt
ข. shift
ค. textl
ง. scr 
6. ข้อใดเป็นความหมายของการใช้แท็กที่มีรูปแบบดังนี้ ?
    <img hspace="10" src="ชื่อไฟล์ภาพ">
ก. ระยะห่างที่ขอบบนและล่างของภาพมีค่าเท่ากับ 10 พิกเซล
ข. ระยะห่างที่ขอบทุกด้านของภาพมีค่าเท่ากับ 10 พิกเซล
ค. ระยะห่างที่ขอบซ้ายและขวาของภาพมีค่าเท่ากับ 10 พิกเซล
ง. ภาพมีขอบหนาเท่ากับ 10
7. ข้อใดหมายถึงการใส่แอททริบิวท์ background="fixed" ภายในแท็ก <body> ?
ก. รูปที่เราใช้เป็นพื้นหลังจะอยู่กับที่แม้จะเลื่อน Scrollbar
ข. ภาพพื้นหลังจะเป็นภาพเดิมตลอดแม้เราจะเปลี่ยนเว็บเพจไปหน้าอื่น
ค. การใส่ภาพพื้นหลังที่มีชื่อว่า "fixed" ให้กับหน้าเว็บเพจ
ง. ไม่ม่ีข้อถูก
8. ถ้าเราต้องการแทรกรูปภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหว ควรใช้ภาพชนิดใด?
ก. JPEG
ข. GIF
ค. PNG
ง. TIFF
9. ข้อใดเป็นแอททริบิวท์ที่ใช้ในการแทรกภาพบนเว็บเพจ?
ก. insert
ข. hspace
ค. vspace
ง. src
10. ถ้าต้องการแทรกรูปภาพแล้วกำหนดให้ภาพอยู่ด้านซ้ายของข้อความต้องเลือกข้อใด?
ก. <img src="pic.jpg" align="left">
ข. <img src="pic.jpg" valign="left">
ค. <img src="pic.jpg" halign="left">
ง. <img src="pic.jpg" alt="left">