:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 การกำหนดหัวเรื่อง Heading
 การตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่ Line Break
 การขึ้นประโยคหน้าใหม่ Paragraph
 การแทรกช่องว่าง Space 
 การระบุหมายเหตุ Comment
 การสร้างเส้นคั่น Horizontal Line
 การกำหนดสีพื้นหลังเว็บเพจ
 การกำหนดสีตัวอักษร
 การกำหนดขนาดตัวอักษร
 การกำหนดตัวอักษรวิ่ง
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ

การจัดวางเนื้อหาบนเว็บเพจ เป็นส่วนที่สำคัญอีกขึ้นตอนในการสร้างเว็บเพราะจะให้เว็บเพจมีความน่าสนใจ มีความเป็นระเบียบ น่าอ่าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องขึ้นอยู่กับ การจัดการข้อความต่าง ๆ


1. อธิบายการจัดการข้อความรูปแบบต่าง ๆ ได้
2. สามารถกำหนดหัวเรื่อง และตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่ได้
3. สามารถกำหนดการขึ้นประโยคย่อหน้าใหม่และแทรกช่องว่าง (Blank Space) ได้
4. สามารถระบุหมายเหตุ (Comment) และสร้างเส้นคั่นได้
5. สามารถกำหนดสีพื้นหลังเว็บเพจ และการกำหนดสีตัวอักษรได้
6. สามารถกำหนดสีตัวอักษรได้ และกำหนดตัวอักษรวิ่งได้
7. ใฝ่เรียนรู้โดยปกติเมื่อเราเขียนข้อมูลต่าง ๆ ใน Text Editor เมื่อนำไปแสดงผลที่บราวเซอร์จะไม่เหมือนกับรูปแบบที่เราเขียนใน Text Editor เพราะว่าการจัดรูปแบบเอกสารต้องใช้คำสั่งภาษา HTML เพื่อกำหนดให้เอกสารมีรูปแบบตามต้องการ เมื่อแสดงผลในเว็บบราวเซอร์