:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 แบบทดสอบก่อนเรียน
รู้จักกับภาพกราฟิกชนิดต่าง ๆ
 การแทรกภาพบนเว็บเพจ
 การใส่ข้อความกำกับภาพ
 การปรับขนาดภาพบนเว็บเพจ
 การจัดรูปภาพร่วมกับข้อความ 
 การใส่ภาพพื้นหลังให้กับเว็บเพจ
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
การใส่ภาพพื้นหลังให้กับเว็บเพจ


 การนำภาพมาตกแต่งเป็นภาพพื้นหลังในหน้าเว็บเพจเพื่อเพิ่มความสวยงามให้หน้าเว็บเพจ แต่ภาพที่นำมาทำเป็นภาพพื้นหลังควรเลือกภาพที่ไม่มีรายละเอียดมากจนเกินไปหรือสีไม่สับซ้อนจนเกินไป เพื่อจะได้ไม่ทำให้ข้อความกับภาพพื้นหลังกลืนกันจนไม่สามารถอ่านเนื้อหาบนหน้าเว็บเพจได้

Attribute
ชื่อแอททริบิวท์ background
ตำแหน่งแท็ก อยู่ในแท็กเปิด <body>
รูปแบบการใช้แท็ก <body background="url">...</body>
value
url  ตำแหน่งของรูปภาพ
  - ตำแหน่งที่อยู่ภา่ยในเว็บไซต์
(background="image.gif")
  - ตำแหน่งรูปภาพที่อยู่เว็บไซต์อื่น
(background="http://www.example.com/image.gif")

 

ตัวอย่างการใช้งาน
<body background="bg.gif">
<h2><p align="center">การใส่ภาพพื้นหลังให้กับเว็บเพจ</p></h2>

</body>

การแสดงผล

วีดีโอ

 


การใส่ภาพพื้นหลังให้กับเว็บเพจคงที่ (Fixed)


การเพิ่มลูกเล่นให้กับภาพพื้นหลังโดยการแสดงภาพพื้นหลังในตำแหน่งเดิมตลอด แม้เราจะเลื่อนแถบเลื่อน  (Scrollbar) ขึ้นหรือลงภาพพื้นหลังก็อยู่ที่เดิมตลอดไม่เลื่อนขึ้นหรือลงตามเนื้อหาบนหน้าเว็บ

Attribute
ชื่อแอททริบิวท์ background
ตำแหน่งแท็ก อยู่ในแท็กเปิด <body>
รูปแบบการใช้แท็ก <body background="url" background="fixed">...</body>
value มีค่าเดียว คือ fixed กำหนดให้ฉากหลังอยู่กับที่

ตัวอย่างการใช้งาน
<body background="bg.gif" background="fixed">
<h2><p align="center">การใส่ภาพพื้นหลังให้กับเว็บเพจคงที่</p></h2>
</body>

การแสดงผล