:: ข้อมูลรายวิชา
รายวิชา การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML รหัส ง30255 
เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


มาตรฐานการเรียรู้

มาตรฐาน ง 3.1

เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการสร้างเว็บเพจ ประวัติความเป็นมาของภาษา HTML เครื่องมือในการสร้างเอกสาร HTML โครงสร้างของการเขียน HTML ประเภทของ TAG คำสั่งการพิมพ์ การจัดวางและการตกแต่งข้อความ การสร้างลิสต์รายการ การใส่รูปภาพ การสร้างตาราง การเชื่อมโยงหน้า การสร้างแบบฟอร์ม และการแทรกมัลติมีเดียลงบนเว็บเพจ การเผยแพร่เว็บไซต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ปฏิบัติการใช้ภาษา HTML ฝึกทักษะการใช้คำสั่งการจัดและการตกแต่งข้อความ การสร้างลิสต์รายการ การใส่รูปภาพ การสร้างตาราง การเชื่อมโยงหน้า การสร้างแบบฟอร์ม และการแทรกมัลติมีเดียลงบนเว็บเพจ และนำทักษะการใช้คำสั่งต่างๆ มาสร้างเว็บไซต์และเว็บเพจจากจินตนาการ

เข้าใจและเห็นคุณค่าของการใช้ภาษา HTML ในการเขียนเว็บเพจอย่างสร้างสรรค์ มีนิสัยรักการทำงาน มีสมาธิในการทำงาน ขยัน รับผิดชอบ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีจิตสำนึก

ผลการเรียนรู้

 1. รู้เข้าใจความหมายและความสำคัญของเว็บเพจ หลักการทำงานของเว็บเพจโปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บเพจ หลักการออกแบบเว็บไซต์และขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างเว็บไซต์
 2. รู้เข้าใจ ประวัติความเป็นมาของภาษา HTML ลักษณะของภาษา HTML โครงสร้างพื้นฐานของภาษา HTML เครื่องมือที่ใช้สร้างเอกสาร HTML บันทึกและการเปิด เอกสาร HTMLและการแสดงผลเอกสาร HTML ผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์
 3. รู้เข้าใจรูปแบบการใช้คำสั่ง สำหรับการจัดการกับข้อความในเว็บเพจในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์เว็บเพจได้อย่างเหมาะสม สวยงาม
 4. รู้เข้าใจรูปแบบการใช้คำสั่งในการสร้างลิสต์รายการแบบต่างๆ และใช้ลิสต์ประยุกต์ใช้ในการสร้างเว็บเพจ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 5. รู้เข้าใจรูปแบบการใช้คำสั่งในการจัดการรูปภาพบนเว็บเพจ เพื่อแทรกรูปภาพบนเว็บเพจได้ถูกต้องและ
  เหมาะสม
 6. รู้เข้าใจรูปแบบการใช้คำสั่งในการแทรกตารางในหน้าเว็บเพจ และการกำหนดคุณลักษณะต่างๆ ของตาราง และประยุกต์ใช้ตารางในการจัดวางข้อมูลในหน้าเอกสารได้
 7. รู้เข้าใจรูปแบบการใช้คำสั่งการสร้างลิงก์เชื่อมโยงในรูปแบบต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงเว็บเพจได้ถูกต้องและ
  เหมาะสม
 8. รู้เข้าใจรูปแบบการใช้คำสั่งการแทรกวีดีโอ และเสียง เพื่อตกแต่งเว็บเพจให้น่าสนใจ สวยงาม
 9. รู้เข้าใจรูปแบบการใช้คำสั่งการสร้างฟอร์ม และประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งาน
 10. รู้เข้าใจรูปแบบการใช้คำสั่ง css เพื่อใช้กำหนดรูปแบบของเว็บเพจให้สวยงามทันสมัย
 11. รู้เข้าใจการอัพโหลด ดาวน์โหลด เพื่อเผยแผร่เว็บไซต์สู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 12. รู้เข้าใจการบวนการสร้างเว็บไซต์ ประยุกต์ใช้คำสั่งในการสร้างเว็บไซต์