:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
 แบบทดสอบก่อนเรียน
การเชื่อมโยงภายในเว็บเพจเดียวกัน
 การเชื่อมโยงภายเว็บไซต์เดียวกัน
 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
 การเชื่อมโยงด้วยภาพ
 การเชื่อมโยงไปยังไฟล์
 การเชื่อมโยงเพื่อส่งอีเมล์
 การกำหนดสีการเชื่อมโยง
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
การเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์อื่น


เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่นได้โดยการระบุ URL ของเว็บเพจที่ต้องการในแท็ก 
<a href...> โดยมีรูปแบบ ดังนี้

Tag
ชื่อแท็ก a
แอททริบิวต์ href
ตำแหน่งแท็ก อยู่ภายในแท็ก <body>...</body> 
รูปแบบการใช้แท็ก <a href="value">ข้อควาามหรือรูปภาพ</a>
ค่าที่กำหนด value คือ  URL ของเว็บไซต์ที่ต้องการเชื่อมโยงไป


ตัวอย่างการใช้งาน
<body>
<h3>เว็บไซต์ยอดฮิต</h3>
<a href="http://www.google.com">Google</a><br>
<a href="http://www.facebook.com">Facebook</a><br>
<a href="http://www.youtube.com">Youtube</a><br>
<a href="http://www.twitter.com">Twitter</a> <br>
</body>

การแสดงผล

เมื่อเราคลิกที่ลิงค์ ก็จะเชือมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่กำหนดไว้

 

การเปิดหน้าเว็บเพจหน้าต่างใหม่โดยใช้แอตทริบิวต์ target

จากตัวอย่างด้านบนจะเห็นว่าเวลาคลิกลิงก์ เว็บเพจหน้าใหม่จะมาทับเว็บเพจหน้าเดิมตลอด เราสามารถกำหนดลักษณะการเปิดเว็บเพจหน้าต่างใหม่โดยใช้แอตทริบิวต์ target=“value” ดังนี้

 

Attribute
แอททริบิวต์ target
ตำแหน่งแท็ก อยู่ภายในแท็ก <a>...</a> 
รูปแบบการใช้แท็ก <a href="url" target="value">ข้อควาามหรือรูปภาพ</a>
ค่าที่กำหนด
_blank เปิดหน้าเว็บเพจในหน้าต่าง Browser ใหม่
_self เปิดหน้าเว็บเพจในหน้าต่าง Browser เดิม และ Frame เดิม
_parent เปิดหน้าเว็บเพจในหน้าต่าง Browser เดิม
_top เปิดหน้าเว็บเพจในหน้าต่าง Browser เดิมแบบเต็มหน้า และยกเลิก frame ทั้งหมด  หรือ จะใส่เป็นชื่อหน้าต่างที่เรากำหนด


ตัวอย่างการใช้งาน
<body>

<h3>เว็บไซต์ยอดฮิต</h3>
<a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a><br>
<a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a><br>

</body>

การแสดงผล

เมื่อคลิกลิงก์ไปเว็บ google บราวเซอร์จะทำการเปิดเว็บ google ผ่านหน้าต่างใหม่หรือแท๊บใหม่

โดยที่หน้าเว็บเพจ เดิมยังคงอยู่


วีดีโอ