:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
 แบบทดสอบก่อนเรียน
การเชื่อมโยงภายในเว็บเพจเดียวกัน
 การเชื่อมโยงภายเว็บไซต์เดียวกัน
 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
 การเชื่อมโยงด้วยภาพ
 การเชื่อมโยงไปยังไฟล์
 การเชื่อมโยงเพื่อส่งอีเมล์
 การกำหนดสีการเชื่อมโยง
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
คำชี้แจง จงอ่านและปฏิบัติตามคำสั่ง
1. จงสร้างเว็บเพจจำนวน 3 เว็บเพจ
- หน้าหลักตั้งชื่อไฟล์ว่า index.html
- หน้าประวัติส่วนตัวตั้งชื่อไฟล์ว่า histrory.html
- หน้าความใฝ่ฝัน Ambition.html
2. กำหนดให้ทั้ง 3 เว็บเพจเชื่อมโยงหากันได้
3. กำหนดให้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บภายนอก และเชื่อมโยงไปยัง Email
4. ในแต่ละเว็บให้กำหนดการเชื่อมโยงแบบภายในเว็บเพจเดียวกัน ตามความเหมาะสม
5.  ตกแต่งเว็บเพจเพิ่มเติมให้สวยงาม

ตัวอย่างโครงสร้างเว็บเพจ