:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
 แบบทดสอบก่อนเรียน
การเชื่อมโยงภายในเว็บเพจเดียวกัน
 การเชื่อมโยงภายเว็บไซต์เดียวกัน
 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
 การเชื่อมโยงด้วยภาพ
 การเชื่อมโยงไปยังไฟล์
 การเชื่อมโยงเพื่อส่งอีเมล์
 การกำหนดสีการเชื่อมโยง
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
การกำหนดสีการเชื่อมโยง


การสร้างการเชื่อมโยง โดยปกติเมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่จุดเชื่อมโยง นอกจากสัญลักษณ์ของเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือแล้วข้อความที่เป็นจุดเชื่อมโยง หรือลิงค์ ยังมีขีดเส้นใต้หรือบางครั้งก็มีสีที่แตกต่างออกไปจากข้อความปกติและเมื่อ คลิกเมาส์เข้าไปแล้วข้อความที่เป็นลิงค์ที่เราเคยคลิกไปแล้วก็อาจเปลี่ยน เป็นอีกสีหนึ่งได้เพื่อให้เกิดความแตกต่างจากข้อความปกติและเป็นการบอก ให้ทราบว่าได้เคยคลิกไปที่จุดเชื่อมโยงใดแล้วบ้าง ซึ่งผู้สร้างเว็บเพจสามารถ กำหนดสีของจุดเชื่อมโยงได้เองดังนี้

Attribute
แอททริบิวต์ link , vlink , alink
ตำแหน่งแท็ก อยู่ภายในแท็กเปิด <body>...</body> 
รูปแบบการใช้แท็ก <body link="value" vlink="value" alink="value">...</body>
ค่าที่กำหนด value คือ ชื่อสีหรือรหัสสี


ตัวอย่างการใช้งาน
<body link="green" vlink="green" alink="red" >

<h3>เว็บไซต์ยอดฮิต</h3>
<a href="http://www.youtube.com">Youtube</a><br>
<a href="http://www.facebook.com">Facebook</a><br>
<a href="http://www.twitter.com">Twitter</a><br>


</body>

การแสดงผล

จากตัวอย่างก็จะเห็นได้ว่าสีของลิงค์ก็จะเปลี่ยนจากสีน้ำเงิน เป็นสีเขียนตามที่กำหนด ซึ่งในแต่ละแอททริบิวต์มีความหมาย คือ link หมายถึง สีของข้อความที่เป็นลิงค์    vlink หมายถึง สีของลิงค์ที่เคยคลิกแล้ว และ alink หมายถึง สีของลิงค์ในขณะที่คลิก

 


วีดีโอ