:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
 แบบทดสอบก่อนเรียน
การเชื่อมโยงภายในเว็บเพจเดียวกัน
 การเชื่อมโยงภายเว็บไซต์เดียวกัน
 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
 การเชื่อมโยงด้วยภาพ
 การเชื่อมโยงไปยังไฟล์
 การเชื่อมโยงเพื่อส่งอีเมล์
 การกำหนดสีการเชื่อมโยง
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
คำชี้แจง
  1. แบบทดสอบมีจำนวน 10 ข้อ
  2. ให้นักเรียนคลิกเลือกหน้าข้อที่ถูกต้อง
  3. คะแนนเต็ม 10 คะแนน
  4. เวลา 10 นาที

1. แอททริบิวต์ของแท็กแอนชอร์ <a> ตามข้อใด ที่ใช้กำหนด URL ?
ก. href
ข. title
ค. alt
ง.  name
2. หากต้องการเชื่อมโยงไปยังจุดเป้าหมายในเว็บเพจเดียวกัน ต้องเลือกข้อใด ?
ก. <a href="jump">ขึ้นข้างบน</a>
ข. <a href="#jump">ขึ้นข้างบน</a>
ค. <a name="jump">ขึ้นข้างบน</a>
ง. <a name="#jump">ขึ้นข้างบน</a>
3. ค่าของ  target ในเอกสาร HTML ที่ใช้สร้างหน้างต่างใหม่ทุกๆ ครั้งเมื่อมีการคลิกที่ลิงค์ คือข้อใด
ก. _self
ข. _top
ค. _parent
ง. _blank
4. ลิงค์ที่ใช้เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่น ภายในเว็บไซต์เดียวกัน เรียกว่าอะไร?
ก. Internal Link
ข. External Link
ค. Intra-Page Link
ง. Targeted
5. ลิงค์ที่ใช้เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก เรียกว่าอะไร?
ก. Internal Link
ข. External Link
ค. Intra-Page Link
ง. Targeted
6. สำหรับเว็บเพจที่มีเนื้อหาจำนวนมาก ที่ต้องเลื่อน Scroll Bar ลงเพื่อดูเนื้อหา ควรใช้การเชื่อมโยงแบบบใด เพื่อให้เชื่อมโยงไปยังหัวข้อนั้น ๆ?
ก. Internal Link
ข. External Link
ค. Intra-Page Link
ง.Targeted
7. ถ้าต้องการสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์ Google ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง?
ก. <a name="www.google.com">Google</a>
ข. <a href="www.google.com">Google</a>
ค. <a name="http://www.google.com>Google</a>
ง. <a href="http://www.google.com">Google</a>
8. ถ้าต้องการสร้างลิงค์เพื่อส่งเมล์ ข้อใดถูกต้อง?
ก. <a href="[email protected]">คลิกส่ง E-mail</a>
ข. <a mail:to="[email protected]">คลิกส่ง E-mail</a>
ค. <a href="mailto:[email protected]">คลิกส่ง E-mail</a>
ง. <a tomail:"[email protected]">คลิกส่ง E-mail</a>
9. ถ้าต้องการกำหนดสีของข้อความที่เป็นลิงค์ ให้เป็นสีแดง ข้อใดถูกต้อง?
ก. vlink="red"
ข. alink="red"
ค. hlink="red"
ง. link="red"
10. ถ้าต้องการกำหนดให้ลิงค์ที่เคยคลิกแล้วเป็นสีเขียว ข้อใดถูกต้อง?
ก. vlink="green"
ข. alink="green"
ค. hlink="green"
ง. link="green"