:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 แบบทดสอบก่อนเรียน
เริ่มสร้างตาราง
 การปรับขนาดตาราง
 การกำหนดความกว้างของคอลัมน์
 การใส่หัวเรื่องให้กับตาราง
 การใส่ข้อความกำกับตาราง
 การกำหนดระยะห่างของช่องเซลล์
 การผสานเซลล์
 การใส่พื้นหลังให้กับตาราง
 การจัดตำแหน่งตารางและข้อมูล
 การใส่รูปภาพในตาราง
 การแบ่งส่วนตาราง
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง (Table)
การแบ่งส่วนตาราง


การแบ่งส่วนตาราง

ในการแสดงผลข้อมูลในตาราง ส่วนใหญ่คือส่วนของข้อมูลและส่วนหัวที่จะแสดงความหมายของข้อมูล ซึ่งส่วนหัวจะต้องอยู่ด้านบนของตารางที่ใช้แท็ก th ซึ่งได้เรียนรูปไปในหัวข้อที่ผ่านมา

แต่เราสามารถแบ่งส่วนตารางออกเป็น 3 ส่วน ได้ดังนี้

แท็ก thead (Table Header) ส่วนหัวตาราง
แท็ก tbody (Table Body) ส่วนข้อมูลในตาราง
แท็ก tfoot (Table Footer) ส่วนสรุปรวมข้อมูลในตาราง

โดยทั้งสามส่วนเราไม่ต้องเรียงลำดับกันก็ได้ แต่ตอนแสดงผลบราวเซอร์จะเรียงลำดับการแสดงผลตามแท็กthead,tbodyและtfoot เช่น อาจวางแท็ก tfoot มาก่อนแท็ก tbody แต่เมื่อแสดงผลแท็ก tbody ก็ถูกแสดงก่อนแท็ก tfoot เหมือนเดิม


Tag
ชื่อแท็ก thead, tbody และ tfoot
ตำแหน่งแท็ก อยู่ภายในแท็ก<table>...</table>
รูปแบบการใช้แท็ก <thead><tr><td>...</td></tr></thead>
<tbody><tr><td>...</td></tr></tbody>
<tfoot><tr><td>...</td></tr></tfoot>


ตัวอย่างการใช้งาน
<body>


<table align="left" cellspacing="1" width="300">
    <caption>การแบ่งส่วนตาราง</caption>
    <tfoot bgcolor="#e0096e">
        <tr> <td>ส่วนท้าย</td> <td>ส่วนท้าย</td> </tr>
    </tfoot>
    <thead bgcolor="#096de9">
         <tr> <td>ส่วนหัว</td> <td>ส่วนหัว</td></tr>
    </thead>
    <tbody bgcolor="#109b93">
        <tr> <td>ส่วนเนื้อหาที่1</td> <td>ส่วนเนื้อหาที่1</td></tr>
        <tr> <td>ส่วนเนื้อหาที่1</td> <td>ส่วนเนื้อหาที่1</td></tr>
    </tbody>
    <tbody bgcolor="#4fd8d0">
        <tr> <td>ส่วนเนื้อหาที่2</td> <td>ส่วนเนื้อหาที่2</td></tr>
        <tr> <td>ส่วนเนื้อหาที่2</td> <td>ส่วนเนื้อหาที่2</td></tr>
    </tbody>
</table>

</body>

การแสดงผล

การแบ่งตารางเป็นส่วนๆ ทำให้เราสามารถตกแต่งตารางได้ง่ายๆ โดยเราสามารถกำหนดรูปแบบ ขนาดตัวอักษร สีพื้นหลังเพียงครั้งเดียว ก็จะทำให้ข้อมูลที่อยู่ในส่วนนั้นทั้งหมด รับรูปแบบที่เราตกแต่งไว้ไปใช้ อีกทั้งยังสะดวกในการแก้ไขโค้ด HTML ในภายหลัง เพราะเราสามารถสังเกตได้ว่าค่าที่ผิดในตารางจัดเก็บอยู่ในส่วนใด ซึ่งจะช่วยย่นเวลาในการค้นหาส่วนที่ต้องการแก้ไขได้ในกรณีที่ตารางมีขนาดใหญ่มากๆ

 


วีดีโอ