:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 แบบทดสอบก่อนเรียน
เริ่มสร้างตาราง
 การปรับขนาดตาราง
 การกำหนดความกว้างของคอลัมน์
 การใส่หัวเรื่องให้กับตาราง
 การใส่ข้อความกำกับตาราง
 การกำหนดระยะห่างของช่องเซลล์
 การผสานเซลล์
 การใส่พื้นหลังให้กับตาราง
 การจัดตำแหน่งตารางและข้อมูล
 การใส่รูปภาพในตาราง
 การแบ่งส่วนตาราง
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง (Table)
คำชี้แจง
  1. แบบทดสอบมีจำนวน 10 ข้อ
  2. ให้นักเรียนคลิกเลือกหน้าข้อที่ถูกต้อง
  3. คะแนนเต็ม 10 คะแนน
  4. เวลา 10 นาที

1. แท็กคำสั่งตามข้อใดต่อไปนี้ ที่นำมาใช้สร้างตาราง?
ก. td
ข. th
ค. table
ง.  tr
2. แท็กคำสั่งใดที่ใช้ในการสร้างแถวให้กับตาาง?
ก. td
ข. th
ค. table
ง. tr
3. แอททริบิวต์ใดต่อไปนี้ ใช้ควบคุมระยะห่างเนื้อหาภายในเซลล์กับเส้นขอบ
ก. cellspacing
ข. cellpadding
ค. border
ง. width
4. แท็กใดต่อไปนี้ที่ใช้ในการกำหนดหัวข้อให้กับตาราง ?
ก. td
ข. th
ค. table
ง. tr
5. แท็กใดต่อไปนี้ ที่ใช้กำหนดคำอธิบายให้กับตาราง?
ก. name
ข. cellpadding
ค. caption
ง. img
6. ถ้าต้องเพิ่มข้อมูลลงในตาราง ต้องเพิ่มลงในแท็กใด?
ก. td
ข. th
ค. table
ง. tr
7. ถ้าต้องการผสานเซลล์ในแนวตั้ง ต้องใช้แอททริบิวต์ในข้อใด?
ก. rowspan
ข. colspan
ค. cellpandding
ง. cellspacing
8. ถ้าต้องการกำหนดตำแหน่งข้อมูลในเซลล์ให้อยู่ด้านบนต้องใช้ แอททริบิวต์ใด?
ก. align
ข. valign
ค. top
ง. bottom
9. ถ้าต้องการกำหดนสีพื้นหลังให้กับตาราง ต้องใช้แอททริบิวต์ใด?
ก. background-color
ข. background
ค. bgimg
ง. bgcolor
10. ข้อใดเป็นการปรับขนาดของตารางทั้งตารางให้มีความกว้างเป็น 70% ของหน้าจอบราวเซอร์ ?
ก. <table width="70%">
ข. <table border="70">
ค. <table height="70%">
ง. <table align="70">