:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 แบบทดสอบก่อนเรียน
เริ่มสร้างตาราง
 การปรับขนาดตาราง
 การกำหนดความกว้างของคอลัมน์
 การใส่หัวเรื่องให้กับตาราง
 การใส่ข้อความกำกับตาราง
 การกำหนดระยะห่างของช่องเซลล์
 การผสานเซลล์
 การใส่พื้นหลังให้กับตาราง
 การจัดตำแหน่งตารางและข้อมูล
 การใส่รูปภาพในตาราง
 การแบ่งส่วนตาราง
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง (Table)
คำชี้แจง จงอ่านและปฏิบัติตามคำสั่ง
1. ให้นักเรียนสร้างหน้าเว็บเพจ
2. ออกแบบโครงสร้างเว็บเพจด้วยตารางดังภาพตัวอย่าง
3. กำหนดขนาดของตาราง กว้าง 900  สูง 600
4. เพิ่มเนื้อหา ประวัติส่วนตัวของนักเรียนลงในส่วนของเนื้อหา ให้มีรูปภาพและข้อความ
5. ออกแบบหน้าเว็บให้สวยงาม
6. บันทึกไฟล์เว็บเพจโดยตั้งชื่อ table.html

ตัวอย่างโครงสร้างเว็บเพจ