:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 แบบทดสอบก่อนเรียน
เริ่มสร้างตาราง
 การปรับขนาดตาราง
 การกำหนดความกว้างของคอลัมน์
 การใส่หัวเรื่องให้กับตาราง
 การใส่ข้อความกำกับตาราง
 การกำหนดระยะห่างของช่องเซลล์
 การผสานเซลล์
 การใส่พื้นหลังให้กับตาราง
 การจัดตำแหน่งตารางและข้อมูล
 การใส่รูปภาพในตาราง
 การแบ่งส่วนตาราง
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง (Table)
การใส่หัวเรื่องให้กับตาราง


เราสามารถตกแต่งหัวคอลัมน์ ด้วยการใช้ <th>..</th> เพื่อเน้นข้อความส่วนหัวของคอลัมน์ โดย <th> จะมีรูปแบบการใช้เหมือน <td> แต่ข้อความภายใน <th> จะเป็นตัวหนาและอยู่กึ่งกลางเซลล์อัตโนมัติี้

Tag
ชื่อแท็ก th
ตำแหน่งแท็ก อยู่ในแท็กเปิด <tr>...</tr>
รูปแบบการใช้แท็ก <tr> <th>...</th> </tr>
value ค่ากำหนดเป็นตัวเลขมีหน่วยเป็นพิกเซล หรือ %

 


ตัวอย่างการใช้งาน
<body>

<h3>กำหนดหัวข้อใ้ห้กับตาราง</h3>
<table border="1" width="300">
    <tr> <th>หัวข้อ</th><th>หัวข้อ</th><th>หัวข้อ</th></tr>
    <tr> <td>ข้อมูล</td> <td>ข้อมูล</td> <td>ข้อมูล</td> </tr>
    <tr> <td>ข้อมูล</td> <td>ข้อมูล</td> <td>ข้อมูล</td> </tr>
    <tr> <td>ข้อมูล</td> <td>ข้อมูล</td> <td>ข้อมูล</td> </tr>
</table>


</body>

การแสดงผล

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่อยู่ในแถวแรกซึ่งเป็นแถวที่กำหนดโดย แท๊ก <th> จะเป็นตัวหนาและอยู่กึ่งกลางของเซล


วีดีโอ